Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top


OFFICIAL DISCLAIMER NOTICE

TO WHOM IT MAY CONCERN:

Recently, there have been video clips broadcasted online / social media / YouTube and local television wherein some people falsely claim association with VietFace Television.
These clips and interviews are the sole expressions / opinions of the individuals themselves and are unrelated to VietFace Television, produced / published without its knowledge and or consent. VietFace Television is not responsible for their contents in any way.
VietFace Television is only responsible for material appearing in its television broadcasts and on its website, YouTube channel and Facebook, official outlets for VietFace Television.

Thông Báo Chính Thức

Kính gởi tất cả các cơ quan liên hệ:

Gần đây,có những video clips phân phát trên online / social media / YouTube và các đài truyền hình địa phương với một số người tự nhận sai lầm là có quan hệ với VietFace Television.
Những clips và phỏng vấn này là ý kiến riêng tư của từng cá nhân không liên quan đến VietFace Television, được sản xuất / phát hành không do VietFace Television biết trước hay đồng ý cho phép thực hiện. VietFace Television hoàn toàn không có trách nhiệm đối với nội dung của các tài liệu này.
VietFace Television chỉ chịu trách nhiệm cho những tài liệu thực hiện trên những kênh chính thức web site, YouTube, Facebook của VietFace Television.